0320 331 551 info@kaakchirurgielelystad.nl Route

KAAKCHIRURGIE

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kaakchirurgie Lelystad BV, Middendreef 273 te Lelystad (KvK nr 74109472), www.kaakchirurgielelystad.nl.

 1. De Overeenkomst 

1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Kaakchirurgie Lelystad BV en de patiënt, hierna te noemen de
Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Kaakchirurgie Lelystad BV staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goede hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.

2. De behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

3. Kaakchirurgie Lelystad BV is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Kaakchirurgie Lelystad BV is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

4. Patiënt dient te allen tijde Kaakchirurgie Lelystad BV volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten 

1. De kosten van een behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).

2. De tarievenlijst is te raadplegen op de in de aanhef genoemde website van Kaakchirurgie Lelystad BV. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Kaakchirurgie Lelystad BV voorafgaand aan de behandeling een begroting.

4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de patiënt, de extra te maken kosten bij patiënt in rekening worden gebracht.

5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van patiënt of diens verzekeraar overlegt Kaakchirurgie Lelystad BV hiervan de specificatie.

 4. Annuleren van afspraken

1. Vastgestelde afspraken kunnen door patiënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Kaakchirurgie Lelystad BV de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde websites.

2. Kaakchirurgie Lelystad BV is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling 

1. Indien patiënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Kaakchirurgie Lelystad BV gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de patiënt in rekening te brengen.

6. Declaratie 

1. Infomedics verzorgt voor Kaakchirurgie Lelystad BV de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Kaakchirurgie Lelystad BV, staan op de website van Kaakchirurgie Lelystad BV en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).

2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de patiënt niet meer worden geaccepteerd, is Kaakchirurgie Lelystad BV gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door patiënt.

7. Reclame

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de patiënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Kaakchirurgie Lelystad BV.

2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de patiënt niet op

3. De klacht zal door Kaakchirurgie Lelystad BV worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Kaakchirurgie Lelystad BV de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid 

1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

2. Patiënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

 9. Toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Kaakchirurgie Lelystad BV is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen patiënt en Kaakchirurgie Lelystad BV, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

10. Overige bepalingen 

1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Schuiven naar boven